Hatfield Christian School

Other videos

to watch

youtube downloader savefrom.net

Simple life Manhattan: a 90-square-foot microstudio

Faceboob

Comments

what people think about it

Lissa Masauso

Lissa Masauso

Matofo ekupedzisira, anotofunga kuti kutongwa kkkkkk

25/10/2017

Emilia Bernardo

Emilia Bernardo

queenswood christian school Tell them man of God kutsamwira kudiwa sure varume ava matofo suwa

25/10/2017

Phiri James Gordon

Phiri James Gordon

Zvinogumbura kudiwa nemunhu wausisada.Love is blind and marriage is an eye opener.Once u get married the love starts evaporating

25/10/2017

vincenzo

vincenzo

Kemm int antipatku u ma nifilehkx jaq jaq jaq u jaq il veru bniedem vojt nerga nghidlek xhin trid nigildu queenswood christian

05/11/2017

Victor Vassallo

Victor Vassallo

Hemm mohhkhom inthom fil-glied, wara kollox qeghdin titqatlu bejnitkhom fil-partit ahseb u ara kontrina il-laburisti, pero se naqtalek l-ghatx bil-perzut jekk trid tiggieled mur go ring tal-boxing u iggieled hemm forsi ma min tohodha igibek nofs bniedem biex ikompli igibek sewwa nofs mohh.

05/11/2017

vincenzo

vincenzo

X partit tieghi hu tista tghidli? Ghax la trid tkun taf jien ili 3 elezzjonijiet ma nivota gol kexxun hemm xi 8 voti b kollox b tal kunsilli tad divorzju etc mela jien bhalek jew ferhan jien sew il pn u sew il pl nivutalom jekk ikoli fejn ingawdi ghax il bqija hlift li ma nivutax izjed

04/11/2017

vincenzo

vincenzo

Int mignun perfett man ma tfiqx xhin trid nigildu

04/11/2017

Victor Vassallo

Victor Vassallo

Vera li qieghed ingawdi taht dan il-gvern bhal ma qieghed tgawdi int ul-poplu Malti kollu, pero la qieghed nakkwista u l-anqas nisraq dawk inhallijhom ghal-shabek meta kontu fil-gvern per ezempju Jason Azzoppardi ul-kumplament tal-bella compania, ta' l-ahhar vera li inhobbu u hafna ukoll lil-Prim taghna imma mhux ghax andi xi kont il-Panama imma ghax huwa bniedem li jaf ihobb u jhenn mhux bhal-siehbek Simon li kien negattiv u kattiv u fejn wasal bil-mibgheda kollha tieghu ???? wasal ghal-telfa kolossali li qatt ha partit f'elezzjoni generali, issa kompli hu pacenzja u ghamel kuragg ghax nahseb li forsi ftit iktar min 10 jew 15 il-sena taf tara lil-partit tieghek fil-gvern.

04/11/2017

Victor Vassallo

Victor Vassallo

Nahseb iktar int ghandek bzonn psikjatra ghax genninkhom Joseph Muscat u int mhux mohhok biss ghandek minus izda persuntek kollha.

04/11/2017

vincenzo

vincenzo

Tkelem sew kisah x ghandu x jaqsam Alla int ahjar tmur tkelem psikjatra ghax mohhok minus qieghed

03/11/2017

vincenzo

vincenzo

Jien nahseb li qeghed tgawdi takwista u tisraq taht dan il gvern int daqs kemm thobbu ma naghmlux mod li ghandek kont il Panama int ukoll hux?

03/11/2017

Ond Aym Mill

Ond Aym Mill

U oz zambi mar 14 il sena il habs bla htija

31/10/2017

Ond Aym Mill

Ond Aym Mill

Taf xinhuma papazzi ta sajmin u shabu illum jigdulhom iz zigarella u ftit taz zmien iehor jispiccaw bil ku...lla

31/10/2017

Ond Aym Mill

Ond Aym Mill

Tisthajjilhom qabda nisa fxi burdel school

31/10/2017

Ond Aym Mill

Ond Aym Mill

Ahjar taraw min hemm warajhom dawn in nisa u min qed jinqeda bihom biex jghamel hsara lil malta bliskuza tal mara maqtula li issa wara mewta saret is simbolu tal paci ghax jien fhjitha nafa bhala the haters blogger

31/10/2017

Rahhal Malti

Rahhal Malti

Jergaw jibdew joe jew qatt ma waqfu ?

31/10/2017

Marie

Marie

Nghidlek li il-kummissarju ma jmurx fenkata ohra sa ma jdum haj, ghax fuq hekk qabdu, u hekk se jibqghu sejrin. U jekk jmur, fuq li stonku tieghu joqghodlu!! Tant ma ghandhomx fuqhiex jparlaw, li dejjem.......imma dejjem ta......jaqbdu fuq xi haġa u jibqghu jtanbru fuqha sa ma n-nies thossha se tirremetti. Din sieheb ta' qabel l-elezzjoni. Jahassra, ma jafux li in-nies tkompli bil-hajja normali, ghax tixba` , dejjem tisma' li stess. U daw jivvendikaw ruhhom min Malta kollha jridu, mhux taparsi habba id-delitt makabru li sehh. Ghax il-mod kif qed jaġixxu, jidher biċ-ċar li ghandhom " agenda" ohra. Imma, in-nies tghallmet!!!! Ormai, hadd mhu jaghti kazhom.

31/10/2017

chal cachia

chal cachia

Li ghandkom tivvintaw, tigdbu, u tharrfu ghal finijiet taghkom ghiduh ghax wara l-gimgha il-karru li rkiebtu bi hniezrijiet li qat ma rajna bhalom, se jitlaq. Familta tqazzu kif uzajtu l-mewt taghha u ara biss tan-NET ikunu hemmhekk ghal funeral.

31/10/2017

FP@DISQUS

FP@DISQUS

"No ad hominems , please. No attacks against the attributes of the person making the argument, rather than attacking the substance of the argument itself. Don't be so low and lazy" - J.J Attard, 27/10/2017, 20:39

31/10/2017

pinocchio

pinocchio

to demanding the resignations go to the maggority of the people because they decide not bunch of maggot like you dear protesters !!!!!!

31/10/2017

Martin Grech

Martin Grech

Dawn ta' 'Occupy justice' misshom ibiddlu l-isem billi jziedu.....'fergha PN!'

31/10/2017

Joe Busuttil

Joe Busuttil

They never learn . My pet tortoise learns faster.

31/10/2017

Joe Busuttil

Joe Busuttil

L-iktar jekk igieluna nixorbu iktar whiskey bil-hmerijiet taghhom. Daqt jergghu jibdew.

31/10/2017

Joe Busuttil

Joe Busuttil

You're wrong ,as usual Mamu. That's what comes with following what BS says. He's made an ass of himself once again. JM had been in parliament since two or three o'clock,working. BS was having his siesta at the time,and the 'ladies' must have been still at work.

31/10/2017

Joe Busuttil

Joe Busuttil

That's in the Nat DNA. Bocca did say that they have a different DNA.

31/10/2017

Anthony Grech

Anthony Grech

Taf meta konna qrib ta dittatorjat? Meta l-Partito Nazzionalista kien jadura lid-dittatur Mussolini u kien jistqar li "donnu li d-demokrazia u l-liberalizmu ghamlu zmienhom" u li "l-unika soluzzjoni ghal problema socjali hu il-FAXXIZMU" (mill gurnal IL-POPLU)

31/10/2017

Rahhal Malti

Rahhal Malti

Just because he did not stop to talk to the ladies, does not mean he used the back door as the daft brush stated/lied in Parliament. That same lie was repeated by your good self, just like a gummy parrot.

31/10/2017

Andrew Camilleri

Andrew Camilleri

The problem is that these 'protestors' are fake. By demanding the resignations they are showing that they are following the line taken up by the PN - a mistaken one as the PM explained in Palriament yesterday and was not contradicted by the Opposition. And the PN has now admitted that it is working in the background with these protestors. I wonder how many of these women know what the Constitutional role of the AG is.

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

Justice for DCG, we all agree but did she give justice, respect to others ? she was killed and did not flee but was she not used by the PN to do their dirty work ? I believe they are guilty if the PN has a concience after all.

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

Do you believe so ? Unfortunately the vast majority are not imbecilees.

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

40,000+

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

Just adore the sexy english accent... so where is roger rabbit ?

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

Why did they boo Delia ?

31/10/2017

P Sciberras

P Sciberras

Taf fejn resqin man ? IL KBIR GHADU GEJ .

31/10/2017

P Sciberras

P Sciberras

How can these remnants from a dismembered PN Party regurgitate their misery ? Considering they appreciate at least another 10 years seated on the Opposition stools is a guarantee what else ?

31/10/2017

mario mifsud

mario mifsud

Having political allegiances is different from owning broadcasting stations with all its implications. I remind you of db group for example that came out prior June 3rd .No our party broadcasting system is rotten to the core and the party stations have to be shut down. The party stations have brainwashed the generation of the age of Joseph Muscat . The risk of brainwashing another generation is too big to leave matters as they are.

31/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

Megalomania it is called and most of them are!!

31/10/2017

Mary Pace

Mary Pace

Ara meta ghamlu demostrazzjini kontea il kontijiet tad dawl u ilma kemm qallaw tamal kontra il GWU i in nues li hemm vera kellhom ghalfejn jiprotestaw.

31/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

Maybe also this abonimable murder could be linked to the attempted murder of RCC, before 2008.

31/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

Not partisan but lo and behold they are sustained by prominent PN activists/supporters and speak parrot like with PN's tongues. One cannot be more hypocritical and false.

31/10/2017

Victor Vassallo

Victor Vassallo

Tista ittini ragun ghala mixjin lejn dittatorjal ?? Mela ghax kaxkarkhom darbtejn (36 u 40 elf) dak jissejjah dittatorjal, allura kemm kontu iktar inthom dittaturi meta bqajtu tigvernaw sa l-ahhar b'maggoranza ta' 1 500 vot u 3 deputati kontrikhom fil-parlament, tidher li bl-isturdament li ghad ghandek fuqek l-anqas taf x'int tikteb. Fejn qieghed ibati il-poplu kollu ?? jekk qieghed tbati mentalment int jiddispjacini pero daqs kemm haseb fil-poplu kollu dan il-gvern zgur li ma hasbux shabek specjalment mmeta hadu 600 ewro zieda min wara dahrek u dahar il-poplu, Fejn dahhalt lil-Alla jien ?? vera spiccajt kompletament int ghax nahseb li jekk hawn xi hadd li dejjem inqeghda bil-knisja huma inthom, ta' l-ahhar nahseb iktar int imzibbel ghax ghadek ma mortx tinhasel mit-tkaxkira li taghkhom il-kbir tal-Maltin Joseph Muscat.

31/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

Insulting is not peaceful!

31/10/2017

David Carabott

David Carabott

PN never seem to learn. A fake demonstration.

31/10/2017

Zunzan

Zunzan

Kwazi nithassrek Ber.

31/10/2017

a.dalli

a.dalli

Study the USA broadcasting industry and you will realise that TV and radio stations have political allegiances. The UK is another fine example.

31/10/2017

Zunzan

Zunzan

Why insult Minister Mizzi? What has he got to do with the blogger's murder? Was this protest asking for justice or was it asking for a change of Government? If the latter, I'm afraid they are for a long wait. #notsohiddenagenda

31/10/2017

Albert Mamo

Albert Mamo

Then why didn't he stop to talk to the ladies? cluck cluck cluck!!! He did the same thing when he ran out of the court that he is appearing in!!! Ran like a chicken from the press!!! cluck cluck cluck!!!

31/10/2017

Peter Midler

Peter Midler

H already replied. It is a fake protest. They have a poorly hidden agenda.

31/10/2017

Kwarezimal

Kwarezimal

Or Mepa?

31/10/2017

Joe Attard

Joe Attard

Simon Buzutil did it again: was caught lying about the Prime Minister!

31/10/2017

Peter Midler

Peter Midler

Doesn't these wannabees know that the government is more than willing to have the murderers caught and foreign exoerts are brought in together with Interpol and Europol and a massive 1, 000, 000 Euro reward? Why don't they admit that they have a hidden agenda and they are still in denial that the people have spoken loudly with a whooping 40, 000 votes historic majority?!! If for nothing, they shoud all be grateful that it has always been the labour movement that brought forward the emancipation of women in Malta! Thats a FACT and preserved in history an the present! But do they care about that? Are they or their, relatives or friends or their friends of friends are missing the lucrative consultancies and commissions (Hint: Arriva or Delimara HFO powerstation or even Mater Dei)?

31/10/2017

Joseph Borg

Joseph Borg

Watch what you say "il-klabb tal-bocci", that could be interpreted as a Sexist remark (;p) Given that those that are protesting are Bla-Bocci like the Klabb Bla-Bocci that they represent :) :) :)

31/10/2017

NodroG

NodroG

Agree 100% with you especially when the non-partisan protests are organised by Michael Fenech Adami.

31/10/2017